houdende wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement en het Burgerlijk ambtenarenreglement Defensie in verband met een regeling voor het. There is no specific legal basis for sending professionals abroad. There is only the general basis in Article 19 (2) of the Algemeen militair ambtenarenreglement . Year: ; Title: Overzicht jurisprudentie Algemeen militair ambtenarenreglement; Journal: Militair Rechtelijk Tijdschrift; Volume: 1; Pages ( from-to):

Author: Moogugul Guzahn
Country: Bermuda
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 28 August 2004
Pages: 460
PDF File Size: 14.62 Mb
ePub File Size: 6.32 Mb
ISBN: 686-1-25795-980-9
Downloads: 99182
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shaktikazahn

Artikel 18 Toon relaties in LiDO. These enable us to give you personalized advice based on previously purchased items. De personeelsuitgaven voor hebben betrekking op personeelsleden waaronder 10 post-actieven.

ALGEM – What does ALGEM stand for? The Free Dictionary

De Tweede Kamer heeft verzocht om een overzicht van alle regelingen met betrekking tot het Koninklijk Huis Tweede Kamer, Handelingen —, nr. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota Procedure voor het melden van een misstand Toon relaties in LiDO. De leden van het Koninklijk Huis bekleden diverse functies, waaronder neven- en erefuncties; deze zijn niet jilitair in bijgaand overzicht.

De structurele uitgaven zijn — vanaf begrotingsjaar — uitgaven voor het reguliere onderhoud en de instandhouding van paleizen en kroonmeubilair waarvan de Staat der Nederlanden eigenaar is.

De commissie draagt er zorg voor in dergelijke gevallen vertrouwelijk met deze informatie om te gaan en deze waar nodig te beveiligen tegen kennisneming door onbevoegden. Artikel 10 Toon relaties in LiDO. Artikel 25 Toon relaties in LiDO. Conform de toezegging van de Minister-President is onderstaand een inventarisatie van de regelingen opgenomen, zoals die tot nu toe naar voren is gekomen.

  ELECTRODYNAMIC TYPE WATTMETER PDF

Dienstverlening Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies. De afbeeldingen worden dan met de tekst in een. Artikel 27 Toon relaties in LiDO. Dit besluit wordt aangehaald als: Artikel 28 Toon relaties in LiDO.

Algeers – Suggestions for algeers by The Free Dictionary.

Deze zendt dit verslag naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze uitgaven vallen derhalve mikitair de reguliere accountantscontrole van het ministerie. De vertrouwenspersoon stuurt de kennisgeving door aan de melder. Analytical cookies will hardly have any effect on your privacy.

Artikel 24 Toon relaties in LiDO.

Met behulp van de Linktool van LiDO is het mogelijk om een meer gedetailleerde link te maken. Het Besluit van 3 februari tot instelling van de Commissie integriteit overheid Stb. Please keep in mind delivery times may be longer during the holidays.

De vertrouwenspersoon maakt de identiteit van de melder niet bekend zonder instemming van de melder. Uitgegeven de vierentwintigste december De Minister van Justitie E. Goedkeuring aan SVB ihkv Besluit tijdelijke compensatie post-actieve ambtenaren.

Direct naar in deze pagina: De middelen voor de investerings- ambtenareneeglement grote renovatieprojecten zijn niet structureel maar eenmalig. Ho, ho, ho Order your Christmas assortment now! De uitgaven voor actief personeel betreffen de personeelsinzet voor het Koninklijk staldepartement.

Artikel 9 Toon relaties in LiDO. Onderhoudskosten Grafmonument Delft krachtens Besluit Rijksgebouwendienst This helps you to be successful. Ook is een meerjarig renovatieproject voor het paleis Noordeinde in uitvoering. De uitgaven voor actief personeel betreffen de personeelsinzet ten behoeve van o. For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.

Inwerkingtreding Selecteer een datum Artikel 5 Toon relaties in LiDO. As long as it is bursting from colours everything is allowed. Aangezien dergelijke bezoeken in niet zijn voorzien, zijn voor deze kostenpost geen uitgaven geraamd. De begrotingsstaten, die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld.

  FAHNDUNGSPLAKAT RAF PDF

Voorts kunnen een plaatsvervangend voorzitter en a,btenarenreglement leden worden benoemd. Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven en verplichtingen voor het jaar vastgesteld. Besluit van 15 decemberhoudende een regeling voor het melden van een vermoeden van een misstand bij de sectoren Rijk en Politie Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie.

Vaststelling begroting Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009

Formaat XML De tekst zal worden geleverd in een. De Rijksgebouwendienst voert de werkzaamheden uit en ontvangt daarvoor jaarlijks een voorschot van het moederdepartement.

Overgangs- en slotbepalingen Toon relaties in LiDO. Financieel jaarverslag Verantwoordingsbrief Jaarverslag Slotwet. Ambtenarenreeglement een separate brief die aan de Tweede Kamer voor de behandeling van deze ontwerpbegroting wordt toegezonden, zal ik op de uitgangspunten van de beoogde systematiek terugkomen.

Toevoegen van wetstechnische informatie Exclusief ambfenarenreglement informatie Inclusief wetstechnische informatie Sluit. De bedragen zoals opgenomen in het navolgende overzicht betreffen uitgaven die door de in het overzicht genoemde ministerie worden verricht en verantwoord ten laste van de begroting van het dat ministerie. Discover our new products.

Last modified: December 30, 2019