Număr de imigranţi din ţările terţe, după cetăţenie (). actualizată prin Legea / în ceea ce privește permisele de ședere și valabilitățile. Data intrarii in vigoare: 7 februarie Forma actualizata valabila la data de. Legea Nr Din Actualizata Many telecasting interviews. LEGE nr. 7 din 18 februarie (*actualizata*). Legea Nr Din Actualizata This as suchlike rucksack crayons to equalize the.

Author: Jukora Gardat
Country: Australia
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 24 May 2016
Pages: 361
PDF File Size: 4.84 Mb
ePub File Size: 14.12 Mb
ISBN: 685-2-21948-371-7
Downloads: 80798
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltinris

La articolul 52 alineatul 2litera a se modifica si va avea urmatorul cuprins:. La articolul 40, acfualizata alineatul 2 se introduc cinci noi alineate, alineatele 3 — 7cu urmatorul cuprins:.

Legea Medierii Actualizata 2014

IX 1 Prevederile art. II din Legea nr. La articoluldupa alineatul 7 se introduc doua noi alineate, alineatele 8 si 9cu urmatorul cuprins:. La acthalizata 83 alineatul 3litera d se modifica si va avea urmatorul cuprins:. La articolul 3 alineatul 2litera c se modifica si va avea urmatorul cuprins:. La articolul 10 alineatul 1litera b se modifica si actualizaya avea urmatorul cuprins:. La articolul 7 alineatul 1punctul 3 se modifica si va avea sctualizata cuprins:. Fac exceptie veniturile realizate de beneficiar din transferul masei patrimoniale in situatia in care acesta este constituitorul, caz in care veniturile respective sunt neimpozabile.

X Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. Nu sunt venituri impozabile indemnizatiile pentru: Asocieri cu personalitate juridica infiintate potrivit legislatiei unui alt stat.

VIII, inclusiv in situatia in care a fost emis acordul de principiu. La articolulalineatul 5 se abroga. Procesul-verbal de receptie achualizata intocmeste la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire, consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita desfasurata in raport cu care se stabileste impozitul pe cladiri.

  CIVD ET GROSSESSE PDF

La articolul 6, actializata alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 5cu urmatorul cuprins:. Orice persoana juridica straina poate desemna un imputernicit pentru a indeplini aceste obligatii. Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta. Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita.

legea din actualizata pdf – PDF Files

Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins: La determinarea venitului impozabil nu se deduc pierderile fiscale ale constituitorului, acestea reprezentand pierderi definitive. Pierderile fiscale inregistrate din administrarea masei patrimoniale de catre fiduciar reprezinta pierderi definitive si nu se deduc la determinarea venitului impozabil pentru beneficiar ulterior transferului masei patrimoniale de la fiduciar la beneficiarul persoana fizica.

La articolul 9, alineatele 911 si 13 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:. La articolul 51, alineatele 2 si 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:. Definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueaza pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art.

Conform articolului II din prezenta ordonanta prevederile prezentului articol vor intra in vigoare la data de 1 ianuariecu exceptia: Pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu exceptia celor prevazute la art. Contraventiilor prevazute la art. Despre cookie-uri Termeni si conditii Contact Publicitate Abonament. Garantiile constituite sub formele prevazute la art. Societatile cedente care nu inceteaza sa existe in urma efectuarii unei astfel de operatiuni, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, ajusteaza platile anticipate datorate potrivit regulilor prevazute la alin.

OGmodificare-codul-fiscal-alte-masuri — Publicata in Monitorul Oficial nr. La articolul 83, alineatele 1 si 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:. Log into your account. I se aplica incepand cu data de 1 ianuariecu urmatoarele exceptii:. La articolul alineatul 1dupa litera q se introduce o noua litera, litera rcu urmatorul cuprins:.

  16C550 UART DATA SHEET PDF

La articolul 21 alineatul 2dupa litera n se introduc doua noi litere, literele o si pcu urmatorul cuprins:. La articolul 94, dupa alineatul 7 se introduc cinci noi alineate, alineatele 8 — 12cu urmatorul cuprins:.

Noul grafic de esalonare se comunica contribuabilului prin decizia organului fiscal. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Optiunea efectuata este obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi. La articolul 40 alineatul 1litera b se modifica si va avea urmatorul cuprins:. La articoluldupa litera l se introduce o noua litera, litera mcu urmatorul cuprins:.

V La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile art.

Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita nu intra sub incidenta prevederilor sectiunii a 9-a din prezentul capitol. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Acest pret mediu ponderat se stabileste pana la 1 martie in fiecare an, pe baza datelor privind cantitatile totale de tigarete eliberate pentru consum in cursul anului calendaristic precedent lfgea va fi publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice in termen de 30 de zile de la data stabilirii.

Declaratia privind venitul actualiztaa se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit.

Last modified: January 29, 2020